ΕΣΠΑ

 

Διαχείριση Δεδομένων

Ως Διαχείριση δεδομένων ορίζουμε την συλλογή, αποθήκευση, οργάνωση και διάθεση των δεδομένων ενός οργανισμού. Η διαδικασία αυτή πρέπει να είναι ασφαλής, αποδοτική, και με το μικρότερο δυνατόν κόστος, παρέχοντας την δυνατότητα στις εφαρμογές να προσφέρουν αξιόπιστες πληροφορίες, ώστε οι επιχειρησιακές αποφάσεις να λαμβάνονται σύμφωνα με αυτές . Σκοπός της Διαχείρισης δεδομένων είναι να εξασφαλίσει ότι τα δεδομένα του οργανισμού είναι ακριβή και διαθέσιμα σε όλους τους χρήστες. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού απαραίτητα βήματα είναι τα:

  • Αποφυγή συλλογής δεδομένων που είναι ήδη διαθέσιμα
  • Έλεγχος της διάρκειας ζωής των δεδομένων
  • Ορισμός πολιτικής δεδομένων
  • Ταυτοποίηση των ιδιοκτητών των δεδομένων
  • Ορισμός Metadata
  • Έλεγχος ποιότητας των δεδομένων
  • Ορισμός του τρόπου και των διαδικασιών διαχείρισης των δεδομένων
  • Πρόσβαση και διάθεση των δεδομένων
  • Έλεγχος όλων των παραπάνω ώστε να διασφαλιστεί η ορθότητα του παραγόμενου dataset

AI in Action: Download Form