ΕΣΠΑ
 

Επιχειρησιακή Εφαρμογή

Το τοπίο στα analytics έχει ωριμάσει, διευρυνθεί και ολοκληρωτικά μετασχηματιστεί τα τελευταία χρόνια. Ο μετασχηματισμός αυτός έχει συντελεστεί λόγω διάφορων παραγόντων όπως τα μεγάλα δεδομένα, το διαδίκτυο των πραγμάτων, η αύξηση της επεξεργαστικής ισχύος των υπολογιστών, η μείωση του κόστους αποθήκευσης και επεξεργασίας δεδομένων και η έκρηξη της χρήσης των αλγορίθμων. Οι συνέπειες για τους οργανισμούς είναι ότι και αυτοί με τη σειρά τους θα πρέπει να επαναξιολογήσουν τα εργαλεία και τις διαδικασίες που διαθέτουν για analytics. Πολλοί εξ αυτών χρησιμοποιούν ακόμα παραδοσιακά «δυσκίνητα εργαλεία» με περιορισμένο ρόλο και εξωστρέφεια σε άλλες εφαρμογές ή ανοιχτό λογισμικό. Τα εργαλεία αυτά αδυνατούν να προσφέρουν Λύσεις με δυνατότητες επιχειρησιακής εφαρμογής. Με τον όρο «επιχειρησιακή εφαρμογή» εννοούμε τη δυνατότητα μιας πλατφόρμας analytics να:

  • Να επιτρέπει την ανάπτυξη λύσεων analytics χωρίς συγγραφή κώδικα (χωρίς να την αποτρέπει αν και όποτε χρειάζεται), προσανατολισμένων στη διαδικασία που καλούνται να εξυπηρετήσουν και οι οποίες είναι εύκολες στη χρήση και οπτικά ελκυστικές
  • Διευρύνει τους δημιουργούς και καταναλωτές λύσεων με τρόπο κλιμακωτό
  • Enabling collaboration among every single user (independent of their role or department)
  • Να διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των χρηστών (ανεξαρτήτως ρόλου ή τμήματος)
  • Να ελαχιστοποιεί την προσπάθεια επιχειρησιακής εφαρμογής ή και επαναχρησιμοποίησης μέρους ή του συνόλου της λύσης σε άλλες λύσεις
  • Να απλοποιεί τη διασύνδεση με άλλες εφαρμογές ή διαδικασίες

Στη WITSIDE προσφέρουμε λύσεις όπου η επιχειρησιακή εφαρμογή αποτελεί εκ των προτέρων στόχο. Αναπτύσσουμε μοντέλα δεδομένων με αξιοπιστία και επαναληψιμότητα που δεν εξαρτώνται από ανθρώπους ή συγκεκριμένες συνθήκες για να λειτουργήσουν. Το αποτέλεσμα των μοντέλων μας γίνεται διαθέσιμο στους τελικούς χρήστες έγκαιρα και με χρηστικότητα. Η απόδοση των μοντέλων μας παρακολουθείται σε συνεχή βάση και οι κατάλληλοι άνθρωποι ενημερώνονται σε περίπτωση απώλειας ποιότητας οποιαδήποτε στιγμή, Για εμάς, η επιχειρησιακή εφαρμογή αποτελεί το μονοπάτι υιοθέτησης των λύσεων προηγμένης αναλυτικής που προφέρουμε.

AI in Action: Download Form